Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007r.
Traci moc na podstawie:
Uchwała Nr  73/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.
Na podstawie § 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020) w związku z art. 55 ust 1ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku ze sporządzaniem skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego ustala się zasady konsolidacji, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2. Upoważnia się Skarbnika Powiatu do koordynowania procedur związanych ze sporządzeniem skonsolidowanego bilansu, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wicestarosta Średzki
/-/ Jerzy Leporowski 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  73/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2007r.
ZASADY KONSOLIDACJI
BILANSU
POWIATU ŚREDZKIEGO
§1.
Ilekroć w instrukcji jest mowa o:
 1. ustawie o rachunkowości  - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.),
 2. rozporządzeniu Ministra Finansów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020),
 3. ustawie o finansach publicznych -rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
 4. bilansie - należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ustawie o rachunkowości,
 5. jednostce dominującej - należy przez to rozumieć Powiat Średzki,
 6. bilansie jednostki dominującej - należy przez to rozumieć bilans jednostki samorządu terytorialnego (bilans organu) oraz bilans sporządzony dla Starostwa Powiatowego (bilans jednostki), sporządzony według wzoru jak dla bilansu skonsolidowanego,
 7. jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć powiatowe jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
 8. jednostkach powiązanych - należy przez to rozumieć jednostkę dominującą i jednostki zależne.
§ 2.
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego będzie sporządzony metodą pełną poprzez sumowanie w pełnej wartości poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych po dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.
§ 3.
 1. Konsolidacji polegają bilanse sporządzone na dzień kończący rok obrotowy, tj. na dzień 31 grudnia każdego roku.
 2. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany jest w złotych i groszach, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania ostatniego sprawozdania finansowego podlegającego konsolidacji.
 3. Konsolidacją obejmuje się bilanse:
- jednostki dominującej,
- jednostek zależnych.
§ 4.
1.    Skonsolidowany bilans Powiatu sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów.
2.    Dokumentację konsolidacyjną stanowią:
1)    bilanse jednostek objętych konsolidacją,
2)    wykaz jednostek objętych konsolidacją ,
3)    bilans jednostki dominującej,
4)    zestawienia -  połączenie danych bilansu jednostki dominującej z danymi jednostek zależnych,
5)    arkusze dotyczące:
- wyłączeń z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze występujących między jednostkami objętymi konsolidacją,
- eliminacji występujących w poszczególnych jednostkach tych samych składników aktywów, np.  z tytułu nieruchomości,
- korekt wprowadzonych w trakcie konsolidacji w stosunku do poszczególnych aktywów i pasywów jednostek objętych konsolidacją,
- środki pieniężne w drodze,
- inne zestawienia (arkusze, PK) dotyczące konsolidacji
                  6) skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: A.Krupa-Skarbnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:46:41)
 • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:57:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:25:13)
Lista wiadomości