Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 65/ 2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2007 roku,

Uchwała Nr  65/ 2007

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 5 czerwca 2007 roku

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

          § 1. Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek. 

 

§ 2. Na sfinansowanie zamówienia,  określonego  w  §  1, zamierza przeznaczyć  środki finansowe w wysokości 297.700 zł. 

 

         § 3. 1. Przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w § 1, powierza Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwanemu dalej „SPZOZ”, w imieniu którego działać będzie Pani Krystyna Brzezińska - Dyrektor. Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym  przez  SPZOZ  wykonawcą.

2. Zobowiązuje Panią Krystynę Brzezińską - Dyrektora SPZOZ, zwaną dalej „Dyrektorem” do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

 

§ 4. Wyznacza pracownika Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Pana Czesława Guzewskiego - Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej, do komisji przetargowej, którą powoła Dyrektor, w związku z realizacją zadania określonego w § 3.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi SPZOZ w Środzie Wlkp.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziętek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (18/06/2007 15:57:10)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (18/06/2007 15:57:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (18/06/2007 15:57:10)
Lista wiadomości