Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 64/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2007 roku

Uchwała Nr 64/2007

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 5 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu „NOWE PERSPEKTYWY” dla Działania 1.3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

         Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art.32 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 ze zmianami) i art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

 

            § 1. Zatwierdza opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. projekt zatytułowany „NOWE PERSPEKTYWY” dla Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały wynosi 135 612,00.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2007 r. do 30.11.2007 r.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UZASADNIENIE

 

         W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu nr SPO RZL 2/07 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów Działania 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. opracował projekt „NOWE PERSPEKTYWY”, będący odpowiedzią na przedmiotowy konkurs.

Całkowita wartość projektu wynosi 135 612,00 zł. Źródłami finansowania będą:

  1. wkład własny w tym:– środki Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w kwocie 14 088,08 zł,

 

  1. wnioskowana kwota dofinansowania 121 523,92, w tym:

     - wkład wspólnotowy (EFS) w kwocie 100 000 zł,

     - środki z rezerwy Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Marszałka Województwa

        Wielkopolskiego w kwocie 21 523,92 zł.

 

Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem 11 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w ramach następujących instrumentów rynku pracy: szkolenie związane z otwieraniem działalności gospodarczej, przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej.
 
Załącznik:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak - BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (18/06/2007 15:53:43)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (18/06/2007 15:53:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (18/06/2007 15:53:43)
Lista wiadomości