Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 67/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2007 roku,
 Traci moc na podstawie:

Uchwała Nr 67/2007Zarządu Powiatu Średzkiegoz dnia 13 czerwca 2007 roku  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego w Środzie Wlkp.               Na podstawie art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              § 1. Uchwala Regulamin Organizacyjny Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego w Środzie Wlkp., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.               § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego w Środzie Wlkp.   

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin OrganizacyjnyPowiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznegow Środzie Wlkp. Rozdział I                                                 Postanowienia ogólne § 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego zwany dalej PSZOST oraz zakresy spraw załatwianych przez poszczególne stanowiska pracownicze.§ 2. PSZOST  działa na podstawie Uchwały Rady Powiatu Średzkiego        nr XXI/96/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie utworzenia                 Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego z późn. zm.      § 3. PSZOST działa jako jednostka budżetowa.§ 4. Siedziba PSZOST mieści się w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.§ 5. PSZOST jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników. 

Rozdział II

Zakres działania i zadania PSZOST

 § 6. PSZOST jest placówką oświatowo – wychowawczą pracy pozaszkolnej na terenie powiatu średzkiego. § 7. Celem działania PSZOST jest rozwijanie uzdolnień w zakresie sportu, rekreacji i turystyki oraz przygotowanie uczestników zajęć pozaszkolnych do współżycia społecznego, kształtowanie prawidłowych cech osobowości.§ 8. PSZOST jest organizatorem imprez sportowych wynikających z kalendarza sportowego powiatu średzkiego opracowanego na dany rok kalendarzowy oraz kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej a także okazjonalnych imprez sportowych.  Rozdział III                              Organizacja i zasady funkcjonowania PSZOST § 9. Strukturę organizacyjną PSZOST stanowią: - Dyrektor placówki- Główny księgowy- Specjalista ds. płacowych i kadrowych- Nauczyciele – instruktorzy ośrodka § 10. Organizacja jednostki opiera się na zasadach jednoosobowego         kierownictwa, podporządkowania, podziału czynności oraz         indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.§ 11. W czasie nieobecności Dyrektora, jego zadania i kompetencje         przejmuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik w zakresie         udzielonego pełnomocnictwa. Rozdział IV Zakresy zadań dyrektora  i pozostałych stanowisk pracy § 12. Dyrektor:1)       kieruje PSZOST-em, organizuje i nadzoruje pracę, reprezentuje placówkę   na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie,2)       wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich   pracowników,3)       ustala szczegółowy zakres i podział czynności, odrębnie dla pracowników   administracyjnych oraz nauczycieli instruktorów,4)       udziela zamówień publicznych, zgodnie z posiadanym upoważnieniem,5)       realizuje budżet PSZOST,6)       zatrudnia, zwalnia, pracowników PSZOST, 7)       sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami – instruktorami   PSZOST,8)       ustala główne kierunki działania i opracowuje plan pracy, 9)       wnioskuje do organu prowadzącego w sprawie zmian w statucie i   strukturze organizacyjnej,10)    zapewnia realizację statutowych zadań PSZOST,11)    odpowiada za organizację powiatowych imprez sportowych,12)    współpracuje ze szkołami w celu realizacji zadań,13)    przygotowuje arkusz organizacyjny PSZOST na dany rok szkolny. § 13. Główny księgowy:1)           prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,2)           wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,3)           dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym,4)           dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,5)    opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez        Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,6)    przygotowuje sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz na        bieżąco kontroluje i analizuje jego wykonanie,       7)       prowadzi obsługę finansowo-księgową, nadzoruje i rozlicza         inwentaryzację.  § 14. Pracownik ds. płacowych i kadrowych:1)       prowadzi sprawy płacowe i osobowe pracowników PSZOST,2)       ewidencjonuje czas pracy pracowników,3)       załatwia sprawy rentowe i emerytalne pracowników PSZOST,4)       sporządza listy płac,5)       załatwia sprawy socjalne pracowników PSZOST,6)       sporządza polecenia przelewów, potrącenia z listy płac,7)       przygotowuje i rozlicza dokumenty dotyczące Zakładu Ubezpieczeń            Społecznych. § 15. Nauczyciele – instruktorzy PSZOST:1)       prowadzą zajęcia w sekcji specjalistycznej w wymiarze godzin podanych w umowie, zgodnie z wytycznymi z MEN oraz uzgodnieniami z posiedzeń Rad Pedagogicznych,2)       biorą udział w organizacji imprez masowych na terenie powiatu średzkiego,3)       prowadzą dokumentację pracy sekcji i innych prac zleconych przez dyrektora PSZOST,4)       zobowiązani są posiadać w dokumentacji sekcji zgody rodziców na udział w zajęciach,5)       dbają o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w każdej sytuacji,6)       prowadzą nabór do sekcji i dbają o zapewnienie frekwencji na zajęciach. Rozdział VFinanse i majątek PSZOST      § 16. PSZOST jest finansowany z budżetu powiatu.     § 17. PSZOST prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu                        finansowego na dany rok. Rozdział VI Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków              § 18. Dyrektor PSZOST w Środzie Wlkp. przyjmuje w sprawach skarg i               wniosków raz w tygodniu, tj. w poniedziałki w godzinach           od 8.00 do 10.00.§ 19. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i          wniosków codziennie w godzinach urzędowania.§ 20. W przypadku gdy w poniedziałek  przypada dzień ustawowo wolny od          pracy Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w          następnym dniu roboczym w godzinach od 12.00 do 14.00.§ 21. Dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności          pracowników.§ 22. Ewidencję skarg i wniosków prowadzi Dyrektor. Rozdział VII                                       Zasady podpisywania pism i decyzji § 23. Dyrektor PSZOST podpisuje:1)        zarządzenia i regulaminy wewnętrzne,2)     pisma związane z reprezentowaniem PSZOST na zewnątrz,3)     pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie działalności bieżącej            PSZOST,4)     pisma kierowane do samorządów gmin, powiatów, województw, Kuratorium Oświaty, Dyrektorów placówek oświatowych,5)        decyzje w sprawach kadrowych,6)       upoważnienia do działania w jego imieniu,7)     umowy cywilno-prawne. Rozdział VIIIPostanowienia końcowe § 24. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki                   pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy ustalony przez                        Dyrektora PSZOST. § 25. Regulamin organizacyjny łącznie ze Statutem stanowią całość             przepisów regulujących organizacją wewnętrzną PSZOST.  § 26. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie                          przewidzianym dla jego uchwalenia. 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziętek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (18/06/2007 16:08:17)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (18/06/2007 16:08:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/06/2013 13:14:46)
Lista wiadomości