Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 70/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 roku
Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr  217/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2008-rok.html?pid=2058
 
UCHWAŁA  NR 70/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2007 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.

 
Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 31 poz. 266 ze zmianami), art. 6851 Kodeksu Cywilnego oraz § 7 Uchwały Nr XXIX/140/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego i należących do niego osób prawnych, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Powiatu Średzkiego ustala się stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego, w wysokości: 3,40 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 3. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 462/2006 z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.10.2007 roku.
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (28/06/2007 11:29:40)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (28/06/2007 11:30:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/12/2008 14:16:54)
Lista wiadomości