Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 105/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 października 2007 roku
 
Uchwała Nr  105/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 03 października  2007 r.
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
            § 1. Postanawia wszcząć czynności mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na:
1)    usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego, zarządzanych przez ZDP w Środzie Wlkp., w okresie od 01.11.2007 r. do 15.04.2008 r.,
2)    obsługę przewozu międzybrzegowego przez rzekę Wartę osób, ładunków i pojazdów promem z napędem górnolinowym lub łodzią w ciągu drogi nr 2907P w m. Dębno w roku 2008,
3)    dostawę paliw i olei napędowych do pojazdów i sprzętu ZDP w Środzie Wlkp. w roku 2008,
4)    wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i ślepym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę ulic Kosynierów i Kórnickiej w Środzie Wlkp. - w styczniu 2008 r.
 
§ 2. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dotyczących wykonania usług i dostawy określonych w § 1 powierza Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. (zwanemu dalej Zarządem Dróg) w imieniu, którego działać będzie Pan Jerzy Helwig - Dyrektor.
Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym przez Zarząd Dróg Wykonawcą.
                  2. Zobowiązuje P. Jerzego Helwiga - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).
 
            § 3. 1. Na sfinansowanie zamówienia określonego w § 1 przeznacza się kwotę brutto 528.012,76 zł,  w tym  w roku 2007   48.871,76  ,  a  w  roku 2008   479.141 zł.
                   2. Płatnikiem należności za wykonane usługi i dostawę, o których mowa w § 1 będzie Zarząd Dróg.
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wicestarosta
/-/ Jerzy Leporowski
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - jednostki powołanej do realizacji zadań na drogach powiatowych powiatu średzkiego, wynikających z ustawy o drogach publicznych - wystąpił  do Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. z wnioskiem o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wymienionych w § 1 pkt od 1) do 4) niniejszej uchwały.
Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Średzkiego, w uchwale Nr X/67/2007 z 28 września 2007 r., upoważniła Zarząd Powiatu Średzkiego do zaciągania zobowiązań, ponad granice ustaloną corocznie przez Radę Powiatu, do kwoty 600.000 zł. Upoważnienie to pozwala więc na podpisanie przez Zarząd Powiatu Średzkiego, w bieżącym roku, umów na zadania, które będą realizowane w latach następnych, w tym m.in. na: usługi zimowego utrzymania dróg, usługi promowe, dostawę paliw i olei napędowych, wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy ulic Kosynierów i Kórnickiej w Środzie Wlkp.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jerzy Leporowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (09/10/2007 09:29:54)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (09/10/2007 09:30:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (09/10/2007 09:29:54)
Lista wiadomości