Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 102 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku
 
UCHWAŁA NR 102 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 roku
 
 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się przy hali sportowej.
 
 
Na podstawie § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się przy hali sportowej, na okres od 1 października 2007 roku do dnia 30 września 2010 roku.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych  w Środzie Wlkp.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
 
 STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały nr 102/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 roku
  
             W dniu 26 września 2007 roku Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z prośbą o wyrażenie zgody na oddanie w najem mieszkania  znajdującego się przy budynku hali sportowej, na okres 3 lat.
Zgodnie z zapisem uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku, w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, jednostka organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie osobom trzecim, w drodze pisemnej umowy, jeżeli umowa zawierana jest na okres powyżej 12 miesięcy - za zgodą Zarządu powiatu, wyrażoną w formie uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/10/2007 09:27:15)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/10/2007 09:27:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (03/10/2007 09:27:15)
Lista wiadomości