Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 101 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku
UCHWAŁA NR 101 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia upoważnić Panią Alicję Ratajczak, legitymującą się dowodem osobistym Nr ................ do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4, w której Powiat Średzki jest właścicielem lokali nr 1, 3 i 4 tj.:
  • Uchwały Nr 4/2007 z dnia 25.09.2007 roku w sprawie zmian podziału dotychczasowej zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  • Uchwały Nr 5/2007 z dnia  25.09.2007  roku w sprawie umniejszenia środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowymi Wspólnoty.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały nr 101/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 roku
             W dniu 25 września 2007 roku Zarząd Nieruchomościami Jerzy Łopatka & Krystyna Kasperska zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę dotychczasowego podziału wpłacanej zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i umniejszenia środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ulicy Libelta 4 w Środzie Wlkp., o kwotę w wysokości 1.000 zł i przeznaczenie jej na pokrycie kosztów obowiązkowych przeglądów budowlanych w 2007 roku.
Ponieważ Powiat Średzki jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/10/2007 09:24:53)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/10/2007 09:25:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (29/02/2008 09:03:27)
Lista wiadomości