Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku
  
Uchwała Nr  57/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
 z dnia 16 maja 2007 roku
 
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
 
 
 
            Na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz § 10 Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Opiniuje pozytywnie regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
 
                                              Regulamin organizacyjny
          Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
 
 
Rozdział I
 
                                                Postanowienia ogólne
 
§ 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie
      Wlkp. zwany dalej " Regulaminem" określa organizację i zasady
      działania Biblioteki oraz zakresy spraw załatwianych przez poszczególne
      stanowiska pracownicze.
§ 2. W/w jednostka działa na podstawie Uchwały Rady Powiatu Średzkiego
      nr XXIII/163/2005 w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności
      kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki.
§ 3. Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki są:
      1) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz.U. nr 85, 
          poz.539 ze zmianami),
      2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( 
          Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami ),
      3) Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i 
          prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 
          ze zmianami).
§ 4. Biblioteka działa jako instytucja kultury.
§ 5. Siedziba Biblioteki mieści się w Środzie Wlkp. przy ulicy Żwirki i 
      Wigury 3.
§ 6. Biblioteka jest czynna dla czytelników od poniedziałku do piątku w 
      godzinach od 10.00 do 17.00.
§ 7. Biblioteka jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.
 
Rozdział II
 
                              Zakres działania i zadania Biblioteki
 
§ 8. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Powiatu
      Średzkiego.
 
 
 
§ 9. Biblioteka ma rozwijać i zaspokajać potrzeby czytelnicze, kulturalne i 
      informacyjne mieszkańców powiatu oraz uczestniczyć w 
      upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 
§ 10. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
    służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i 
    samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie
    oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego,
    opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych
    materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
    pośredniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
4) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w 
    zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i 
    kulturalnych społeczności powiatu,
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne
    biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
6) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
7) realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i 
    wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w 
    Poznaniu.
 
Rozdział III
 
                             Organizacja i zasady funkcjonowania Biblioteki
 
§ 11. Strukturę organizacyjną  Biblioteki stanowią:
 
- Dyrektor placówki
- Główny księgowy
- Specjalista ds. płacowych i kadrowych
- Pracownicy merytoryczni
 
§ 12.Organizacja jednostki opiera się na zasadach jednoosobowego
        kierownictwa, podporządkowania, podziału czynności oraz
        indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.
§ 13. W czasie nieobecności Dyrektora, jego zadania i kompetencje
        przejmuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik w zakresie
        udzielonego pełnomocnictwa.
 
 
 
 
Rozdział IV
 
                               Zakresy zadań dyrektora  i pozostałych stanowisk pracy                         
 
§ 14. Dyrektor:
1) kieruje Biblioteką, organizuje i nadzoruje pracę, reprezentuje placówkę na
    zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie,
2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich
    pracowników,
4) ustala szczegółowy zakres i podział czynności, odrębnie dla pracowników
    merytorycznych i administracyjnych,
5) udziela zamówień publicznych, zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
 
§ 15. Główny księgowy:
1)    prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2)    wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
3)    dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym,
4)    dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
A ponadto:
5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez
    Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
6) przygotowuje sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz na
    bieżąco kontroluje i analizuje jego wykonanie,
7) prowadzi obsługę finansowo-księgową, nadzoruje i rozlicza
    inwentaryzację.
 
 
§ 16. Pracownik ds. płacowych i kadrowych:
1) prowadzi sprawy płacowe i osobowe pracowników Biblioteki,
2) prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
    pracowników Biblioteki,
3) ewidencjonuje czas pracy pracowników,
4) załatwiania sprawy rentowe i emerytalne pracowników Biblioteki,
5) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy,
6) prowadzi sprawy dotyczących podróży służbowych,
7) załatwia sprawy socjalne pracowników Biblioteki,
8) sporządza listy płac,
9) sporządza polecenia przelewów, potrącenia z listy płac,
10) przygotowuje i rozlicza dokumenty dotyczące Zakładu Ubezpieczeń
      Społecznych.
11) oznacza pisma wychodzące z Biblioteki symbolem - PBP/nr/rok i 
      prowadzi ich ewidencję
 
§ 17. Pracownicy merytoryczni:
1) realizują wypożyczenia i zamówienia czytelnicze,
2) opracowują formalnie i rzeczowo zakupione i otrzymane zbiory,
3) odbierają i rejestrują czasopisma,
4) wykonują prace porządkowe przy księgozbiorze,
5) świadczą usługi informacyjno-bibliograficzne,
6) wykonują prace przy inwentaryzacji i ubytkowaniu zbiorów,
7) wysyłają monity do czytelników,
8) zobowiązują się pisemnie do nie ujawniania danych osobowych
    czytelników Biblioteki i używania ich tylko do celów związanych z 
    działalnością placówki. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych
    określa Instrukcja ochrony danych osobowych Powiatowej Biblioteki
    Publicznej w Środzie Wlkp.
 
Rozdział V
 
   Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków
 
§ 18. Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. przyjmuje
        obywateli w sprawach  skarg i wniosków raz w tygodniu, tj.
                     w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00
§ 19. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i 
        wniosków codziennie w godzinach urzędowania.
§ 20. W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od
         pracy Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w 
         następnym dniu roboczym w godzinach od 10.00 do 12.00.
§ 21. Dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności
        pracowników.
§ 22. Ewidencję skarg i wniosków prowadzi Dyrektor.
 
Rozdział VI
 
                                      Zasady podpisywania pism i decyzji
 
§ 23. Dyrektor Biblioteki podpisuje:
1) zarządzenia i regulaminy wewnętrzne,
2) pisma związane z reprezentowaniem Biblioteki na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie działalności bieżącej
    Biblioteki,
4) pisma kierowane do samorządów gmin, powiatów, województw,
5) decyzje w sprawach kadrowych,
6) upoważnienia do działania w jego imieniu,
7) umowy cywilno-prawne
 
Rozdział VII
 
                                            Postanowienia końcowe
 
§ 24. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i 
        obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy
        ustalony przez Dyrektora Biblioteki.
 
         § 25. Regulamin organizacyjny łącznie ze Statutem stanowią całość  
                  przepisów regulujących organizacją wewnętrzną Powiatowej
                  Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:10:41)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:11:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:10:41)
Lista wiadomości