Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 52/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku
 Uchwała Nr 52 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 roku
 
 
w sprawie przeprowadzenia postępowania na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz.1163) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Postanawia wszcząć postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 
                2. Na realizację zadania określonego w ust. 1 zamierza przeznaczyć 150.000 .
 
§ 2. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 uchwały, w następującym składzie:
-    Maria Bochyńska - Przewodnicząca
-    Anna Ambroży  - Sekretarz
-    Elżbieta Dolatowska-Bachorz  - członek,
-    Łukasz Jaśkowiak  - członek.
               2. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2004 Starosty Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 
§ 3. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 2 ust. 2, w tym dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, upoważnia Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:57:06)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:57:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:57:06)
Lista wiadomości