Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 46/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku
 
 
Uchwała Nr 46/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
 
 
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
 
 
            Z uwagi na konieczność dostosowania treści podjętych uprzednio przez Radę Powiatu Średzkiego uchwał dotyczących projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SPZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do wymogów postawionych przez Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 155 i konieczność ich przesłania do ww. Biura wraz z wnioskiem aplikacyjnym do 16 kwietnia 2007 r., na podstawie art. 15 ust. 7  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:
 
 
§ 1. Wnioskuje do Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
 
 
§ 2. Proponowany porządek obrad oraz dwa projekty uchwał Rady Powiatu Średzkiego do podjęcia na sesji określonej w §1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr 46/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 kwietnia 2007 r.
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad Sesji nadzwyczajnej
Rady Powiatu Średzkiego:
 
 
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.    Przyjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
-    wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.    Wolne głosy i wnioski.
6.    Zamknięcie Sesji.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:48:53)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:49:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:48:53)
Lista wiadomości