Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku
 
Uchwała Nr  42 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
 
 
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2007 roku.
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ), art. 407 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) oraz Uchwały Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 r. ze zmianami i Uchwały Nr III/20/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r. ze zmianami, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  Postanawia wszcząć czynności mające na celu realizację zadania "Urządzanie terenów zielonych wokół budynku sali gimnastycznej" w Liceum Ogólnokształcącym             w Środzie Wlkp.
 
§ 2. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania określonego w § 1, powierza własnej jednostce organizacyjnej,  tj. Liceum Ogólnokształcącemu w Środzie Wlkp.
        2. Zobowiązuje Panią Emilię Ostrowską - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., zwaną dalej "Dyrektorem" do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
             3. Zobowiązuje Dyrektora do współdziałania z Kierownikiem Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., w celu właściwego realizowania zadania.
 
§ 3.  1. Na sfinansowanie zadania określonego w § 1, przeznacza się kwotę brutto               11.900 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych) - ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
               2. Ustala się  zasady i terminy realizacji zadania określonego w § 1:
1)    Należność za wykonane zadanie określone w § 1 zostanie przekazana przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. - na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie 14 dni od dostarczenia do Starostwa dokumentów rozliczeniowych.
2)    Faktury i rachunki muszą być wystawiane na: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.,   ul. Daszyńskiego 5, 63-00 Środa Wlkp.  NIP: 786-14-93-746.
 
 
3)    Dokumenty rozliczeniowe muszą zawierać: rachunki i faktury, protokoły odbioru robót, uwierzytelnione kserokopie umów, dokumenty potwierdzające realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym informację o trybie udzielenia zamówienia publicznego, przedstawienie uzyskania efektu ekologicznego.
4)    Termin zakończenia zdania: 30.11.2007 r.
5)    Termin rozliczenia zadania: 14.12.2007 r.
 
§ 4. Udziela pełnomocnictwa Pani Emilii Ostrowskiej - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp., związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie zadania określonego w § 1, do wartości 11.900 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych).
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego           w Środzie Wlkp.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
 
 
 
  
 
UZASADNIENIE
 
            Wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. regulują Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 r. oraz w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
Niniejsza Uchwała Zarządu Powiatu określa sposób realizacji i rozliczenia zadania pn. "Urządzanie terenów zielonych wokół budynku sali gimnastycznej" w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp., które zostało ujęte w planie wydatków funduszu na 2007 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:34:23)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:34:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:34:52)
Lista wiadomości