Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku
UCHWAŁA NR 58/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2007 r.
 
w sprawie wyłączenia z umów użyczenia lokali użytkowych nr 8 i 9, znajdujących się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2 .
  
Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr XIII/74/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zmienionej uchwałą Nr XXII/151/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2005 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyłączyć z umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a SP ZOZ w dniu 27 października 2006 r., lokal użytkowy nr 8, znajdujący się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2 na działce nr 2000/4, o powierzchni 0,3077 ha, ark. mapy 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 35094.
 
 
§ 2. Wyłączyć z umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a SP ZOZ w dniu 26 marca 2004 r. (tekst jednolity z 27 października 2006 r.), lokal użytkowy nr 9, znajdujący się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2, na działce nr 2000/4 o powierzchni 0,3077 ha, ark. mapy 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 35094.
 
 
§ 3. 1. Umowa użyczenia, o której mowa w  § 1, rozwiązuje się z dniem rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia nabywcy wyłączonego lokalu.
          2. Umowa użyczenia, o której mowa w § 2, w zakresie wyłączonego lokalu  ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia nabywcy wyłączonego lokalu.
          3. Przekazanie-przejęcie lokali, wymienionych w §§ 1 i 2, nastąpi następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu nabywców wyłączonych lokali.
          4. Do dokonania czynności, o których mowa w ust. 3, upoważnia się Pana Zbigniewa Pogorzelskiego - zarządcę nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2 na działce nr 2000/4, o powierzchni 0,3077 ha, ark. mapy 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 35094.
         5. Zobowiązuje się Dyrektora SP ZOZ do uregulowania zaległych i regulowania bieżących płatności, dotyczących lokali użytkowych, o których mowa w §§ 1 i 2.
 
 
§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Staroście Średzkiemu i Dyrektorowi SP ZOZ w Środzie Wlkp.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:23:23)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:23:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:23:23)
Lista wiadomości