Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 103/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku
Uchwała traci moc z dniem 23 września 2008 r. - na mocy uchwały Nr 200/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2008-rok.html?pid=2011
Uchwała Nr 103/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania tych planów.
Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XXXV/248/2006 z dnia 21 września 2006 roku Rady Powiatu Średzkiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
       
      § 1. Określa poniżej wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok oraz zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego, przez dyrektorów/kierowników jednostek powiatowych i wydziałów starostwa:
1) Wzór PD - Plan dochodów budżetowych jednostki/wydziału na 2008 rok oraz załącznik do wzoru - Roczne dochody pozyskiwane przez jednostkę/wydział oznaczony odpowiednio:
- PDW - Plan jednostkowy dochodów własnych,
- PDZZA - Plan jednostkowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. ustawami,
2) Wzór PW  - Plan wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2008 rok z wyodrębnieniem źródeł finansowania oraz załącznik do wzoru - Uzasadnienie planowanych wydatków.
3) Wzór WM - Informacja o wynajmowanych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wydzierżawionych gruntach w 2008 roku,
4) Wzór PWR  - Wykaz projektowanych zadań remontowych,
5) Wzór PWM - Plan wydatków majątkowych planowanych w 2008 roku,
6) Wzór WPI - Plan wydatków majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim,
7) Wzór PU - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających  zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
8) Wzór PGP - Plan finansowy gospodarstw pomocniczych na 2008 rok,
9) Wzór PFOŚiGW - Plan Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
10) Wzór PFZGiK - Plan Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych na 2008 rok,
11) Wzór RDW - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych  na 2008 rok,
12) Wzór PP - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń (nie dotyczy jednostek zatrudniających pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
13) Wzór PIS - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń (dotyczy pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz funkcjonariuszy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
14) Wzór KN - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008 - wynagrodzenia w placówkach oświatowych i pomocy społecznej,
15) Wzór NE - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008. Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
16) Wzór IK - Plan finansowy Instytucji Kultury na 2008 rok,
17) Wzór SPZOZ - Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2008 rok,
18) Wzór ZPD - Zmiany do planu dochodów na 2008 rok,
19) Wzór ZPW - Zmiany do planu wydatków na 2008 rok,
20) Wzór ZPWR - Wykaz projektowanych zadań remontowych (zmiany dokonywane w trakcie roku budżetowego),
21) Wzór ZPGP - Zmiany w planie finansowym gospodarstw pomocniczych na 2008 rok,
22) Wzór ZPFOŚiGW - Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
23) Wzór ZPFZGiK - Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok,
24) Wzór ZRDW - Zmiany w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.
Wzory formularzy określone w pkt. 1-24 stanowią załączniki od 1-24 do niniejszej uchwały.
   
      § 2. Określa zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, stanowiący załącznik Nr 25 do niniejszej uchwały.
     § 3. Traci moc uchwała Nr 525/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  29 września 2006 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok oraz określenia zasad opracowania tych materiałów.
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom Wydziałów Starostwa oraz Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży.
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania projektu budżetu i budżetu w roku 2008.  
 STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
Załączniki do uchwały:
Uzasadnienie
do uchwały nr 103/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 r.
            Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XXXV/248/2006 z dnia 21 września 2006 roku Rady Powiatu Średzkiego w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego opracowuje wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok oraz określa zasady opracowania tych planów.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/10/2007 09:15:19)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/10/2007 09:15:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (01/10/2008 12:17:21)
Lista wiadomości