Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 89/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
Uchwała Nr 89/2007
 Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
 
Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zbyć lokale użytkowe oznaczone:
- nr 8, o powierzchni 193,20 m²,
- nr 9, o powierzchni 155,73 m²,
znajdujące się w  budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2000/4, ark. mapy 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 35094, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynoszącym odpowiednio, w odniesieniu do lokalu nr 8 - 0,1276 całości, zaś do lokalu nr 9 - 0,1029 całości. Zbycie każdego z przedmiotowych lokali nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego.
 
§ 2. Warunkiem przetargu jest udzielanie przez oferenta świadczeń lekarskich albo świadczeń pielęgniarek, położnych.
Oferenci zamierzający uczestniczyć w przetargu winni złożyć:
1)    oferenci, którzy prowadzą:
a)    indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej:
-    zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarki, położnej,
b)    indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej:
-    zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarki, położnej,
2)    oferenci, którzy prowadzą grupową praktykę lekarską lub grupową praktykę pielęgniarek, położnych:
-    zaświadczenie o wpisie do rejestru grupowych praktyk lekarskich lub rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych oraz
-    w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
-    w przypadku spółki partnerskiej - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
3)    oferenci, którzy utworzyli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
-    wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, potwierdzający udzielanie przez oferenta w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej świadczeń lekarskich albo świadczeń pielęgniarek, położnych oraz:
-    w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-    w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
-    w przypadku innej spółki - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
-    w przypadku innych podmiotów - dokument potwierdzający status prawny,
4)    oferenci będący Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej:
-    wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, potwierdzający udzielanie przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń lekarskich albo świadczeń pielęgniarek, położnych oraz
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 
§     3.  Ceny wywoławcze oraz wadia dla ww. lokali ustala na kwoty:  
      
 
Nr lokalu
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium
(zł)
8
310 000 zł
20 000 zł
9
250 000 zł
15 000 zł
 
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
§ 4. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 10 października 2007 r.
 
§ 5. Przetargi odbędą się w dniu 17 października 2007 r. w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:
- na lokal nr 8 - o godz. 1000
- na lokal nr 9 - o godz. 1100
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały  Nr 89 /2007
 Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
Budynek, w którym mieszczą się sprzedawane lokale, od momentu powstania był przeznaczony do udzielania, w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., ambulatoryjnych świadczeń lekarskich i pielęgniarskich. Również po wprowadzeniu reformy służby zdrowia, lokale w przedmiotowym budynku nie zmieniły swojej funkcji, jedynie zmienił się status prawny podmiotów udzielających świadczenia.
W ocenie Zarządu Powiatu Średzkiego, zachowanie przeznaczenia lokali do świadczenia usług medycznych jest społecznie uzasadnione.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił ograniczyć przetargi do podmiotów udzielających świadczenia lekarskie lub świadczenia pielęgniarek, położnych, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku uprzednio zbywanych czterech lokali użytkowych znajdujących się w przedmiotowym budynku.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 08:52:00)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 09:43:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 08:52:00)
Lista wiadomości