Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 r.
 
Uchwała  Nr 95/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007r.
 
 
            Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIV/238/2006 Rady Powiatu w Środzie Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
       § 1. 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego: 
 • informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu,
 • informację o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 • informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2007 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
               2. Informacje, o których mowa w ust.1 postanawia przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.
 
        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Załączniki:
 • Informacja Zarządu Powiatu Średzkiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze  2007 r. - część opisowa - do pobrania (plik pdf)
 • załączniki do Informacji Zarządu Powiatu Średzkiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.  - do pobrania (plik xls)
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej - do pobrania (plik pdf)
 • Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp.: zestawienia tabelaryczne - do pobrania (plik xls), część opisowa - do pobrania (plik pdf).
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr  95/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
 
Zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXIV/238/2006 Rady Powiatu w Środzie Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego i przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, jak również informacji o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 roku.
W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (30/08/2007 11:50:49)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (31/08/2007 13:50:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (31/08/2007 13:50:31)
Lista wiadomości