Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku
       
Uchwała Nr 53/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
 
     Na podstawie art. 173 ust. 5, art. 184, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały  Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwala się co następuje:
        
         § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                                                                                  95.000,-
do kwoty                                                                                       28.947.958,-
 
2. w § 4 ust. 1 pkt 10
zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o kwotę                                                                                               139.378,-
do kwoty                                                                                           364.378,- 
 
3. w § 4 ust. 2
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę                                                                                                 95.000,-
do kwoty                                                                                        2.992.239,-
 
4. w § 4 ust. 2 pkt 2
zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne
o kwotę                                                                                                 95.000,-
do kwoty                                                                                           247.400,-
 
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.
 
5. w § 11
rozdysponowuje się rezerwę ogólną
określoną w ust. 1
na kwotę                                                                                               24.790,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi                                          88.707,-
 
rozdysponowuje się rezerwę celową
określoną w ust. 2
na kwotę                                                                                             141.525,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi                                          24.000,-
w tym:
określoną lit. d)
na kwotę                                                                                             141.525,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi                                                   0,-
 
 
         § 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 2, 4, 14 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
 
        
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr 53/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 r. 
 
 
W planie finansowym wydatków dokonuje się następujących zmian:
1)    w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rozdysponowuje się:
a)    rezerwę ogólną na kwotę 24.790,- z przeznaczeniem na:
Ø    zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziałach:
q    75020 - Starostwa powiatowe w wysokości 2.087,- dla pracowników Starostwa Powiatowego,
q    80195 - Pozostała działalność w wysokości 2.703,- dla emerytowanych nauczycieli.
Ø     pokrycie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie wydatków bieżących w wysokości 20.000,- w tym w rozdziałach:
q    80123 - Licea profilowane w kwocie 2.961,-
q    80130- Szkoły zawodowe w kwocie 14.286,-
q    85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 2.753,-
b)    rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą na kwotę 141.525,-.
Powyższą kwotę przeznacza się w rozdziałach:
Ø    80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenie środków przeznaczonych dla szkół niepublicznych, w tym dla prywatnych szkół "Euronauka" i "Szkoleniowiec"  w wysokości 139.378,-
Ø     80195 - Pozostała działalność - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 2.147,-
 
2) przeniesienia w rozdziale 60014 między wydatkami zaplanowanymi w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych. Z § 6060 przenosi się do § 4300 kwotę 95.000,- przeznaczoną dotychczas na zakup samochodu dostawczego, zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
 
 
 
3) przeniesień między paragrafami w następujących jednostkach:
Ø    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Ø    Zarządzie Dróg Powiatowych,
Ø    Starostwie Powiatowym.
 
Dodatkowo dokonuje się przeniesienia środków między jednostkami w rozdziałach:
 
a)    80195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
b)    85415 - Pomoc materialna dla uczniów - z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Krupa-Skarbnik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:44:11)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:44:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:44:11)
Lista wiadomości