Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 60/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku
Uchwała Nr  60/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2007 roku
 
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji niezbędnej dla zrealizowania inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp."
 
W związku z unieważnieniem przez Dyrektora SPZOZ w Środzie Wlkp. postępowania przetargowego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. inwestycji, ogłoszonego 6 czerwca 2007 r., na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 r .oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Postanawia wszcząć czynności mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do zrealizowania inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w zakresie rozbiórki istniejącego parterowego pawilonu, w którym obecnie mieści się oddział dziecięcy oraz wybudowania nowego czterokondygnacyjnego budynku (w tym piwnica i poddasze użytkowe), połączonego z budynkiem głównym szpitala, w miejscu dotychczasowego ww. pawilonu - w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Na sfinansowanie zamówienia określonego w ust. 1 przeznacza się kwotę 140.000 PLN.
 
§ 2.1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w § 1 ust. 1, powierza Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwanemu dalej "SPZOZ", w imieniu którego działać będzie Pani Krystyna Brzezinska - Dyrektor.
Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym przez SPZOZ wykonawcą.
        2. Zobowiązuje p. Krystynę Brzezinską - Dyrektora SPZOZ, zwaną dalej "Dyrektorem" do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).
 
§ 3. Wyznacza pracownika Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. p. Czesława Guzewskiego - Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej, do komisji przetargowej, którą powoła Dyrektor, w związku z realizacją zadania określonego w §2.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi SPZOZ w Środzie Wlkp.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:33:13)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:33:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:33:13)
Lista wiadomości