Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2007 roku
 
Uchwała Nr  35/ 2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca  2007 roku
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2009 r. 
 
§ 2. 1. Na sfinansowanie zamówienia określonego w § 1, zamierza przeznaczyć  środki finansowe w wysokości 140.000 zł. 
      2.  Na realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 w 2007 r. przeznacza się 42.389,00 zł, a pozostałe środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną zaplanowane w budżecie powiatu średzkiego na rok 2008 i 2009.
 
§ 3. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do  przygotowania i przeprowadzenia postępowania, określonego w § 1, w następującym składzie:
-  Maria Bochyńska    -  Przewodnicząca
-  Anna Ambroży    -  Sekretarz
-  Alicja Ratajczak  -  członek.
    2. W pracach komisji, w charakterze rzeczoznawcy uczestniczyć będzie Ewa Wendt - przedstawiciel firmy Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Tuwima 9.
                     3. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2004 Starosty Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
       4. Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia następujące osoby wchodzące w skład Komisji:
- Marię Bochyńską
- Annę Ambroży.
 
§ 4. 1. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 3 ust. 3,  upoważnia, z   zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę Średzkiego.
        2. Upoważnia Marię Bochyńską - Przewodniczącą Komisji, do zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję Komisji.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (20/03/2007 12:57:42)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (20/03/2007 13:38:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (20/03/2007 13:38:34)
Lista wiadomości