Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 33/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2007 roku
Uchwała Nr  33/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2007 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia projektu "PONOWNY START" dla działania 1.3 - przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 32 ust.1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 ze zmianami) i art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Zatwierdza opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. projekt zatytułowany "PONOWNY START" dla Działania 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wartość projektu, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały wynosi 787 090,00.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2007 r. do 31.10.2007 r.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
 
            W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. opracował projekt "PONOWNY START", będący odpowiedzią na przedmiotowy konkurs.
Całkowita wartość projektu wynosi 787 090,00 zł. Źródłami finansowania będą:
  1. wkład własny - środki Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w kwocie 206 690,00 zł.
  2. wkład wspólnotowy w kwocie 580 400 zł, na który w chwili uruchomienia projektu składają się:
      - środki z rezerwy Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Marszałka Województwa
      Wielkopolskiego w kwocie 580 400 zł.
 
Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem 133 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w ramach następujących instrumentów rynku pracy: szkoleń, przygotowań zawodowych w miejscu pracy, przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (20/03/2007 12:50:40)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (20/03/2007 12:51:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (20/03/2007 12:51:34)
Lista wiadomości