Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 32/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku
 
Uchwała Nr 32/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 1 marca 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr 16/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 r .oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 16/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji wprowadza się następującą zmianę:
-    w § 5 zapis w brzmieniu "p. Jacka Maciejewskiego - inspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej", zastępuje się zapisem w brzmieniu "p. Czesława Guzewskiego - Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej".
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi SPZOZ w Środzie Wlkp. oraz Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:10:30)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:15:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:15:16)
Lista wiadomości