Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku
 
Uchwała Nr 36 / 2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 marca 2007 roku
  
         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
      § 1. 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego:
 
a)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały,
b)    sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
 
            2. Postanawia przesłać sprawozdanie określone w ust. 1 pkt a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
 
Załącznik do uchwały - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2006 rok:
 • Wprowadzenie - str. 1- 9 (plik pdf)
 • Analiza dochodów budżetowych - str. 10 -33 (plik pdf)
 • Analiza wydatków budżetowych - str. 34 - 90, realizacja wydatków majątkowych str. 91 - 93, fundusze celowe str. 94 - 96, gospodarstwa pomocnicze str. 97 - 99, należności i zobowiązania str. 100, podsumowanie - str. 101 - pobierz (plik pdf)   
 • Załączniki nr 1 - 8 do Sprawozdania (Nr 1 - Dochody, Nr 2 - Wydatki, Nr 3 - Realizacja wydatków finansowych w 2006 roku z dotacji celowych, Nr 4 - Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2006 r., Nr 5 - Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2006 r.,  Nr 6 -Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego wg źródeł finansowania na dzień 31 grudnia 2006 r., Nr 7 - Plan przychodów i wydatków finansowych z dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 r., Nr 8 - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2006 r.) - pobierz (plik xls)
 • Załącznik Nr 9 do Sprawozdania - Wykonanie planów finansowych funduszy celowych - pobierz (plik pdf)
 • Załącznik Nr 10 do Sprawozdania - Zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, służbach i inspekcjach, które przekroczyły planowane wydatki - pobierz (plik xls)
 • Załącznik Nr 11 do Sprawozdania - Zestawienie zwrotów środków - z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat - pobierz (plik pdf)
 • Załącznik Nr 12 do Sprawozdania - Zestawienie zadłużenia powiatu - pobierz (plik pdf)
Informacje dodatkowe:
1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. w 2006 r.  - pobierz (plik pdf)
2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w 2006 r.:
- część opisowa - pobierz (plik pdf),
- Tabela 1 - Zestawienie kosztów rodzajowych planowanych i wykonania, Tabela 2 - Zestawienie przychodów planowanych i wykonania, Tabela 3 - Zestawienie sumaryczne planowanych kosztów i wykonania, Tabela 4 - Tabela podsumowująca plan i wykonanie - pobierz (plik xls). 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: A. Pruchniewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (05/04/2007 14:46:41)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (10/04/2007 08:20:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (10/04/2007 08:20:15)
Lista wiadomości