Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r.
 
 
Uchwała Nr 25/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 lutego 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
 
Na podstawie art. 173 ust. 5, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwala się co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 4 ust 1 pkt 1)
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę             5.525,-
do kwoty         18.159.526,-
 
2. określoną w § 11 ust. 2 rezerwę celową
rozdysponowuje się
na kwotę                     2.000,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi    24.000,-
 
rozdysponowuje się rezerwę celową
określoną lit. a)
na kwotę                     2.000,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi              6.000,-
 
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 25/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 lutego 2007 roku
 
 
W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rozdysponowuje się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki związane  z realizacją umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Średzkim a niemieckim miastem Hoyerswerda. Kwota ta zostanie przeznaczona w rozdziale 92605 - na pokrycie kosztów pobytu grupy sportowców z miasta Hoyersweda. 
 
Ponadto, w rozdziale 75020 dokonuje się przeniesień między paragrafami.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Krupa
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (26/02/2007 09:01:03)
  • publikację informacji: (09/11/2007 08:28:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (09/11/2007 08:28:08)
Lista wiadomości