Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 41/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 marca 2007 roku
Uchwała Nr 41/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 22 marca  2007 roku
 
 
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz.1163) w związku z Uchwałą Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia wszcząć postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 2.389.839,- zł (słownie:  dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych) na sfinansowanie następujących wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu:
 1. "Przebudowa obiektu mostowego w m. Dębicz w ciągu drogi Nr 3662 P Środa Wlkp. - Nekla" w kwocie 435.403;
 2. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp." w kwocie 500.000 ;
 3. "Instalacja systemu alarmowego" w kwocie 40.000 ;
 4. "Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy ocieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie" w kwocie 513.382 ;
 5. "Rozbudowa i  modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." w kwocie 80.000 ;
 6. "Modernizacja pracowni samochodowej" w kwocie 185.248 ;
 7. "Modernizacja wymiennikowni c.oc.w." w kwocie 70.000 ;
 8. "Pełna modernizacja węzła cieplnego z dostosowaniem energooszczędnych rozwiązań" w kwocie 118.106 zl;
 9. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w kwocie 150.000 ;
 10. "Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek" w kwocie 297.700 złotych.
 
§ 2. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 uchwały, w następującym składzie:
-    Maria Bochyńska   - Przewodnicząca
-    Anna Ambroży      - Sekretarz
-    Agnieszka Krupa   - członek,
-    Aleksandra Grześkowiak   - członek.
 
                2. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2004 Starosty Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
             3.  Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia następujące osoby wchodzące w skład Komisji:
- Marię Bochyńską
- Annę Ambroży
- Agnieszkę Krupę.
 
§ 3. 1. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 2 ust. 2,  upoważnia, z   zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę Średzkiego.
             2. Upoważnia Marię Bochyńską - Przewodniczącą Komisji, do zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
             3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Średzkiego zatwierdzając propozycję Komisji.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:22:45)
 • publikację informacji: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:22:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:22:45)
Lista wiadomości