Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 39/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 marca 2007 roku
Uchwała Nr 39/2007
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 22 marca 2007 roku
 
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
 
Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity z  2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości
położonej w Kijewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr  23/41, o powierzchni 1,1646 ha,
nr 23/42, o powierzchni 0,9274 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW 32243, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
 
                        § 2. Zbycie nieruchomości określonej w § 1 uchwały, winno nastąpić na rzecz jednego nabywcy.
§3.  Cenę wywoławczą ustala na kwotę 260.000 ,(zwolnienie z podatku VAT)
        wadium ustala na kwotę 26.000
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
§4. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 2 maja 2007 roku.
 
§5. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 9 maja 2007 roku o godz. 1000 w sali nr  107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
 
§6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:19:50)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:20:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:19:50)
Lista wiadomości