Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r.
                                                                                                                                                            
       
Uchwała Nr 17/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 stycznia 2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
 
Na podstawie art. 165, 184, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwala się co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 4 ust. 1 pkt 8
zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
o kwotę                                                                                             200.000,-
do kwoty                                                                                           236.040,-
 
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 2, 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 niniejszej uchwały.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Starosta Średzki
Piotr Piekarski 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 17/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 stycznia 2007 roku
 
 
 
W związku z uchwałą Nr II/14/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdziale 60014 w celu zabezpieczenia środków na realizację przekazanego zadania.
Zadanie to było planowane jako wydatek Zarządu Dróg Powiatowych, ale w związku z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego oraz uchwałą nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Średzkiego zadania administrowania publicznymi drogami powiatowymi, dokonanie stosownych przeniesień jest uzasadnione.   
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Krupa-Skarbnik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/01/2007 09:09:11)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/01/2007 09:13:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/01/2007 09:13:09)
Lista wiadomości