Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 79/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku
       
Uchwała Nr 79/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 1 sierpnia 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
 
       Na podstawie art. 184, 188 ust. 1 pkt 1, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały  Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwala się co następuje:
           
            § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., uchwałą nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 r., uchwałą nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 r., uchwałą nr IX/60/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                       98.392,-
do kwoty                     29.859.307,-
 
2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                       989,-
do kwoty                     4.546.897,-
 
3.w § 2 ust. 4
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                       12.403,-
do kwoty                     95.189,-
 
4. w § 2 ust. 8
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                       85.000,-
do kwoty                     136.200,-
 
5.w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                       98.392,-
do kwoty                     33.218.401,-
 
6. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                      98.392,-
do kwoty                   30.079.129,-
 
7. w § 4 ust. 1 pkt 1
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                         17.280,-
do kwoty                       18.836.300,-
 
8. w § 4 ust. 1 pkt 2
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                         989,-
do kwoty                       4.546.897,-
 
9. w § 4 ust. 1 pkt 5
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                          12.403,-
do kwoty                        95.189,-
 
10. w § 4 ust. 1 pkt 15
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                        85.000,-
do kwoty                      136.200,-
 
 
            § 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 7a, 7b, 10a, 10b, 24a, 24b otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b do niniejszej uchwały.
 
           
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Załączniki do uchwały:
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak - BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (09/08/2007 14:14:30)
  • publikację informacji: (07/11/2007 14:38:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/11/2007 14:37:52)
Lista wiadomości