Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 113/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku
 
Uchwała Nr 113/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października  2007 roku
 
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz.1163) w związku z Uchwałą Nr XI/78/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia wszcząć postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 1.156.614 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
§ 2. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 uchwały, w następującym składzie:
-    Maria Bochyńska   - Przewodnicząca
-    Anna Ambroży      - Sekretarz
-    Agnieszka Krupa   - członek
-    Aleksandra Grześkowiak   - członek
 
             2. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9/2007 Starosty Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
          3.  Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia następujące osoby wchodzące w skład Komisji:
- Marię Bochyńską
- Annę Ambroży
- Agnieszkę Krupę.
 
§ 3. 1. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 2 ust. 2,  upoważnia, z   zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę Średzkiego.
             2. Upoważnia Marię Bochyńską - Przewodniczącą Komisji, do zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
             3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Średzki zatwierdzając propozycję Komisji.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
/-/ Piotr Piekarski
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 113/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października  2007 roku
  
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego.
 
Rada Powiatu Średzkiego, 30 października 2007 roku przyjęła Uchwałę Nr XI/78/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Wykonanie przedmiotowej uchwały Rada Powiatu powierzyła Zarządowi Powiatu Średzkiego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/11/2007 10:11:57)
  • publikację informacji: (06/11/2007 10:12:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (06/11/2007 10:11:57)
Lista wiadomości