Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 121/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2007 roku
 
Uchwała Nr  121/2007
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 21 listopada 2007 roku
 
w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu użytkowego nr 8, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
 
 
Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 25 b w związku z art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 2 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z  dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Zarząd Powiatu Średzkiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1. Odstępuje od sprzedaży lokalu użytkowego nr 8, o powierzchni 193,20 m², znajdującego się w  budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2000/4, ark. mapy 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 35094, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynoszącym 0,1276 całości.
 
§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 69/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych nr 8 i nr 9, znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.  przy ul. Czerwonego Krzyża 2, w zakresie dotyczącym przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
UZASADNIENIE
do  uchwały  Nr 121/2007
 Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 21 listopada 2007 roku
 
W dniu 17 października 2007 roku odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Średzkiego nr 89/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku, przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu został ograniczony do podmiotów udzielających świadczenia lekarskie albo świadczenia pielęgniarek, położnych. Z uwagi na brak zainteresowania sprzedawanym lokalem, Zarząd postanowił odstąpić od jego zbycia.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (29/11/2007 09:29:29)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (29/11/2007 09:29:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (29/11/2007 09:29:29)
Lista wiadomości