Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 marca 2007 roku
 
Uchwała Nr  40/2007
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 22 marca 2007 roku
 
 
w sprawie przeprowadzenia trzecich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp.
 
 
Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity z  2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić trzeci przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:
nr  28/6 ark. mapy 1, o powierzchni 0,2055 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW 32243, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
 
§ 2. Przeprowadzić trzeci przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:
nr  28/7 ark. mapy 1, o powierzchni 0,1836 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW 32243, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
 
§  3.  Ceny wywoławcze oraz wadia dla ww. działek ustala na kwoty:  
      
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium
(zł)
28/6
39.900 + VAT
4.000
28/7
35.900 + VAT
3.600
 
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
§ 4. Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 2 maja 2007 r.
 
§ 5. Otwarcie przetargów nastąpi w dniu 9 maja 2007 roku w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:
-    na działkę nr 28/6  - o godz. 900
-    na działkę nr 28/7  - o godz. 930
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:26:34)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:26:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (28/03/2007 11:26:34)
Lista wiadomości