Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 16/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r.
Uchwała Nr 16/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 stycznia 2007 r.
 
w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 r .oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
§ 1.1. Postanawia przygotować wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.
2.  Beneficjentem wniosku opisanego w ust.1  będzie Powiat Średzki.
3. Podmiotem zaangażowanym w przygotowanie wniosku określonego w ust.1 oraz realizację opisanej w nim inwestycji będzie  SPZOZ w Środzie Wlkp.
 
§ 2.1. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest pani Iwona Rutkowska - Krause - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 2. Zobowiązuje i upoważnia Panią Iwonę Rutkowska - Krause do inicjowania i koordynowania działań, które umożliwią opracowanie przedmiotowego wniosku i złożenie go niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
§ 3.1. Postanawia wszcząć czynności mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn." Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp." dotyczącej budowy dwukondygnacyjnego obiektu dla oddziału dziecięcego i ginekologiczno - położniczego, połączonego z budynkiem głównym szpitala, w miejscu dotychczasowego pawilonu dziecięcego - w  trybie przetargu nieograniczonego. 
 2. Na sfinansowanie zamówienia określonego w ust. 1 przeznacza się kwotę 140.000 PLN.
 
§ 4.1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w § 3 ust. 1, powierza Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwanemu dalej "SPZOZ", w imieniu którego działać będzie Pani Krystyna Brzezinska - Dyrektor.
Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym przez SPZOZ wykonawcą.
   2. Zobowiązuje p. Krystynę Brzezinską - Dyrektora SPZOZ, zwaną dalej "Dyrektorem" do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).
 
§ 5. Wyznacza pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. p. Annę Ambroży - Z-cę Kierownika Wydziału Organizacyjno - Prawnego i p. Jacka Maciejewskiego - inspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej, do komisji przetargowej, którą powoła Dyrektor, w związku z realizacją zadania określonego w § 4.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi SPZOZ w Środzie Wlkp. oraz Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (17/01/2007 13:23:50)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (17/01/2007 13:24:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (17/01/2007 13:23:50)
Lista wiadomości