Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 106/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 października 2007 roku
  
Uchwała Nr  106/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 października 2007 roku 
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Upoważnia Pana Romana Matelę do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,
   2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 EURO wymagane jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i uzyskanie jego akceptacji przez Zarząd Powiatu.
  
§ 2. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie zobowiązany jest do:
1)    wydatkowania środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)    ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce bądź ich dostosowania do obowiązujących przepisów.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 173/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2004 roku.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/10/2007 08:09:32)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/10/2007 08:09:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (17/10/2007 08:09:32)
Lista wiadomości