Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 92/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
  
Uchwała Nr  92/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie zaopiniowania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp.
 
            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. Uzgadnia pozytywnie projekt częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp. w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi, załączony do pisma Burmistrza Miasta Środa Wlkp. nr GiGP - 7320/1/2007 z dnia 06 sierpnia 2007 r.
           
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
           
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr 92/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007r.
           
w sprawie zaopiniowania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zadań samorządu powiatowego należy uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi.
W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 11:18:29)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 11:19:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 11:18:29)
Lista wiadomości