Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 348/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005 r.
Uchwała Nr / 348 /2005
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2005 r.
 
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz .1592 z póź. zm.) oraz art.133 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z póź. zm.) i uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XXV/176/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1 Ustala warunki udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.:
a)    kwota pożyczki -  150.000,- ( słownie: stopięćdziesiąttysięcyzłotych)
b)    przeznaczenie pożyczki - na regulację zobowiązań cywilno-prawnych i publiczno-prawnych 
c)    okres udzielenia pożyczki - 5 lat
d)    oprocentowanie pożyczki - 2% w skali roku
e)    spłata pożyczki - bezgotówkowo, w drodze przelewu środków z rachunku bankowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. na rachunek bankowy Powiatu Średzkiego
f)    spłata kapitału - w 4 ratach rocznych, po 37.500,- zł. (słownie: trzydzieścisiedemtysięcypięćsetzłotych) każda
g)    karencja w spłacie kapitału pożyczki - trzynaście miesięcy
h)    zabezpieczenie roszczeń Pożyczkodawcy - weksel in blanco
 
2. Do czynności prawnych związanych z udzieleniem pożyczki wyznacza się:
    1) Pana Pawła Łukaszewskiego    - Starostę
    2) Pana Juliana Kempę  -  Wicestarostę
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (06/07/2005 11:10:03)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (08/07/2005 08:15:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (08/07/2005 08:15:34)
Lista wiadomości