Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 333/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r.
 
Uchwała Nr 333/2005
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 maja 2005r.
 
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego.
 
 
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zamianami) i art. 36a ust. 1, 2, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXI/145/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
          § 1. Z dniem 1 września 2005r. powierza na okres 5 lat szkolnych to jest do 31 sierpnia 2010 r. stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Pani Alinie Matuszak.
 
 
§ 2. Ustala dodatek funkcyjny dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. - Pani Aliny Matuszak w wysokości 45% wynagrodzenia zasadniczego.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
            §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
          STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (23/05/2005 15:37:01)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (23/05/2005 15:42:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (23/05/2005 15:37:01)
Lista wiadomości