Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 304/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 marca 2005 r.
 
Uchwała Nr  304/2005
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 11 marca 2005 roku
 
 
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zbyć w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 2,0920 ha, położoną w Kijewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki numer:
23/41 ark. mapy 1, o powierzchni 1,1646 ha,
23/42 ark. mapy 1, o powierzchni 0,9274 ha,
zapisane w księdze wieczystej KW 32243, stanowiące własność Powiatu Średzkiego.
 
§ 2. Zbycie nieruchomości określonej w § 1 uchwały, winno nastąpić na rzecz jednego nabywcy.
 
§ 3. Cenę wywoławczą ustala na kwotę 408 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)
                   wadium ustala na kwotę 25 000 zł.
 
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
§ 4. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 27 maja 2005 r.
 
§ 5. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 3 czerwca 2005 roku o godz. 9³º w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                             STAROSTA
                              /-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (14/03/2005 13:19:53)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (14/03/2005 13:27:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (14/03/2005 13:19:53)
Lista wiadomości