Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 320/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2005 r.
 
Uchwała Nr 320/2005
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 kwietnia 2005 roku
 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.
 
§ 2. W skład Komisji, o której mowa   w § 1 wchodzą:
1. Julian Kempa   - przedstawiciel organu prowadzącego przewodniczący komisji
2. Katarzyna Gorzelanna - przedstawiciel organu prowadzącego
3. Radosław Tomczak  - przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mirosława Aberu - Diaz  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty
5. Alicja Wróbel  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty
6. Ewa Zakrzewicz  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty
   Wanda Grzybek   - rez. przedstawiciel Kuratorium Oświaty
7. Jolanta Śliwińska  - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
8. Katarzyna Gałęzka  - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
9. Bronisław Jankowski  - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
             STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak - BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (18/04/2005 12:29:59)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (18/04/2005 12:31:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (18/04/2005 12:29:59)
Lista wiadomości