Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Starosta » Zarządzenia Wewnętrzne Starosty » 2019 rok » Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2019 Starosty Średzkiego z dnia 12 września 2019 r.


Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2019
Starosty Średzkiego
z dnia 12 września 2019 r.  

w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 14 ust. 2  i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządzam co następuje:    

§  1. 1.   Powołuję  Stanisław LITKE na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".  
2. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Staroście Średzkiemu i kieruje Pionem Ochrony - wyodrębnioną komórką organizacyjną ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.    

§ 2.  Zakres obowiązków Pełnomocnika określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).    

§ 3.  Powołuję  do składu Pionu Ochrony następujące osoby:
1) Henryka MARKIEWICZA - Inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na Kierownika Kancelarii Niejawnej,
2) Paulinę TOKAREK - Głównego Specjalistę w Wydziale Organizacyjno-Prawnym na Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
3) Macieja IDASZAKA na Administratora Systemu Teleinformatycznego - na zasadzie outsourcingu.    

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2017 Starosty Średzkiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   


Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk