Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2008 Starosty Średzkiego z dnia 15 lipca 2008 r.


  Traci moc na podstawie:
Zarządzenia Wewnętrznego nr 2/2017 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r.


ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE  Nr  7/08
Starosty Średzkiego
z dnia 15 lipca 2008 roku

 

w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., których zajmowanie może łączyć się z dostępem do  informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity  Dz.U. z 2005 r.  Nr 196, poz. 1631 - ze zmianami) zarządzam co następuje:

§   1.  Ustalam wykaz stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych  stanowiących tajemnicę służbową, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§   2.  Tracą moc:

1)  zarządzenie nr 14/03 Starosty Średzkiego z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

2)  zarządzenie nr 1/04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 14/03 starosty Średzkiego z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., których zajmowanie może łączyć się z dostępem do  informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

3)  zarządzenie wewnętrzne nr 5/06 Starosty Średzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/03 Starosty Średzkiego z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.

§  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie  Powiatowym   w   Środzie  Wlkp.

§    4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

STAROSTA

/-/  Piotr Piekarski

 

Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego
Starosty Średzkiego nr   7/08
z dnia  15 lipca 2008 r.

 

Wykaz stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., których
zajmowanie może łączyć się z dostępem do  informacji 
niejawnych stanowiących tajemnicę służbową

I. Informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne":

1. Starosta.

2. Wicestarosta.

3. Sekretarz Powiatu.

4. Skarbnik Powiatu.

5. Kierownicy Wydziałów.

6. Stanowisko ds. Kontroli.

7. Geodeta Powiatowy.

8. Pracownicy Pionu Ochrony:

1) Kierownik Kancelarii Tajnej,

2) Administrator Systemu Informatycznego,

3) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

II. Informacje oznaczone klauzulą „zastrzeżone":

1. Zastępcy Kierowników Wydziałów.

2. Główny Księgowy.

3. Stanowisko Obsługi Sekretariatu Starostwa.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (01/09/2008 12:26:28)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (01/09/2008 12:47:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/01/2017 14:45:45)
Lista wiadomości