Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2008 Starosty Średzkiego z dnia 2 czerwca 2008 r.

Traci moc na podstawie:

Zarządzenia Wewnętrzne Nr 11/2016 Starosty Średzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

Zmiana:

 

ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE NR  5/08
STAROSTY ŚREDZKIEGO
z dnia 2 czerwca  2008 r.

w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru
w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.  

 

            Na podstawie  art. 18 ust. 2 w związku z art. 16 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzania kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590) i  Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów, zarządzam  co następuje:

§ 1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., tworzy się stały dyżur na potrzeby Starosty Średzkiego.

§ 2.  Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz sprawdzanie gotowości do działania powierzam Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.


§ 4. Zobowiązuję Kierownika Wydziału Organizacyjno - Prawnego do zapewnienia na czas trwania stałego dyżuru:                                            

1) pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,
2) sprzętu i materiałów biurowych,
3) miejsca odpoczynku obsady stałego dyżuru,
4) niezbędnych środków transportu.

§ 6. Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 7/05 Starosty Średzkiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. wraz ze zmianami.


§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli  Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (18/06/2008 13:05:30)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (18/06/2008 13:05:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (07/02/2017 08:00:01)
Lista wiadomości