Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 11/2019
Starosty Średzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.
 
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów.    

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  26 września 2018 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zarządzam, co następuje:  

§ 1. Przyznaję nagrodę dla trenera Andrzeja Kobierskiego w kwocie 900 zł brutto za osiągnięcia podopiecznego Wojciecha Maroka: za srebrny medal w pchnięciu kulą (18,61 m) na PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 (Toruń, 2019). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk


Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 11/2019 
Starosty Średzkiego 
z dnia 28 marca 2019 r.    

w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów.    

Zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, trenerom, których podopieczni osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Powiatu Średzkiego. Nagrody przyznaje Starosta Średzki z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wnioski o przyznanie nagrody przed ich przyznaniem muszą zostać zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Średzkiego.   W dniu 26 marca 2019 r. wniosek o przyznanie nagrody dla trenera Andrzeja Kobierskiego uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.  
Wobec powyższego podpisanie Zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (02/04/2019 07:46:55)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (02/04/2019 07:46:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/04/2019 07:46:55)
Lista wiadomości