Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia, zawiadomienia

Ogłoszenia, zawiadomienia

Wykaz gruntu, przeznaczonego do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony.
Zarząd Powiatu Średzkiego
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
podaje do publicznej wiadomości
w imieniu Powiatu Średzkiego i Województwa Wielkopolskiego                             
wykaz gruntu, przeznaczonego do dzierżawy  w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony. 


Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów
- działka 2108 o pow. 0,1144 ha, położona w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 3  gm. Środa Wlkp., ark. mapy 15
Nr księgi wieczystej KW  PO1D/00014922/2 - współwłaściciel Powiat Średzki - udział wynoszący 32178/49345, Województwo Wielkopolskie-  trwały zarząd Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu- udział wynoszący 17167/49345. 
Powierzchnia dzierżawionego gruntu Część działki nr 2108 o powierzchni 20 m2
Opis dzierżawionego gruntu 20 m2 gruntu przeznaczonego do dzierżawy w celu postawienia pawilonu, w którym prowadzona będzie nieuciążliwa dla otoczenia działalność handlowa w branży spożywczo-przemysłowej.  
Udział w gruncie   Powiat Średzki - 32178/49345, Województwo Wielkopolskie - 17167/49345.
Przeznaczenie nieruchomości Opisany obszar nie jest objęty żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska, działka nr 2108 stanowi: -tereny dla realizacji celów publicznych i usług komercyjnych.
Termin zagospodarowania gruntu Oddanie w dzierżawę nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieokreślony.
Wywoławcza  miesięczna stawka czynszu dzierżawnego Inne opłaty 162,60 zł  + podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy), która płacona będzie zgodnie z posiadanymi udziałami.   Dodatkowo  dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania kosztów związanych z dzierżawionym gruntem, w tym między innymi kosztów związanych ze zużyciem mediów i podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany po upływie każdego roku dzierżawy w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa GUS na początku nowego roku i będzie obowiązywał od następnego okresu rozliczeniowego po przekazaniu informacji. W przypadku gdy ww. wskaźnik wyniesie mniej niż 100,0 (spadek cen) czynsz pozostanie na niezmienionym poziomie.
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie faktur, w terminie wskazanym w fakturach.  
Przeznaczenie do dzierżawy Przedmiotowy grunt został przeznaczony do dzierżawy uchwałą nr XLVIII/ 331/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 3898/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Średzkiego nr 232/2019 z dnia 17 września 2019 roku.


Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj.: od dnia 26 września 2019 roku do dnia 17 października 2019 roku.   


Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk  
                                                                                                                                    
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/09/2019 09:11:26)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/09/2019 09:11:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (13/11/2019 09:52:55)
Lista wiadomości