Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia, zawiadomienia

Ogłoszenia, zawiadomienia

Lista wiadomości
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, przeznaczonej do dzierżawy na cele ustawienia tablic reklamowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nieruchomości, położonej w Środzie Wielkopolskiej, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - działka nr 4060 w Środzie Wielkopolskiej. Wykaz nieruchomości - lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego odrębną własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Dworcowej 2 w Zaniemyślu wraz z udziałem wynoszącym 6766/39594 w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/4 o powierzchni 0,2462 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony do dnia 31.12.2022 roku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana". AB.6740.6.29.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu w dniu 6 marca 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrzno-kablowej linii 110 kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice na dz. o nr ewid. 65/1, 68/1, 67, 72/1, 71/2, 71/1, 70, 95, 73, w m. Słupia Wielka, na dz. nr ewid. 26, 18/1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 24 w m. Żabikowo Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosku Gminy Zaniemyśl Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku”. AB.6741.1.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 25.03.2019 r. o wydaniu decyzji nr 150/2019 znak: AB.6741.1.2019 o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na dz. nr ewid. 140, 170/4, 171, 187/4, 195, 196, 197/2, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/17, 197/33, 197/34, 198/6, 198/5, 198/4, 199 w miejscowości Szrapki, gm. Dominowo. AB.6740.6.29.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu do tut. Starostwa wniosku Inwestora dot. pozwolenia na budowę napowietrzno-kablowej linii 110 kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice na dz. o nr ewid. 65/1, 68/1, 67, 72/1, 71/2, 71/1, 70, 95, 73, w m. Słupia Wielka, na dz. nr ewid. 26, 18/1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 24, 36 w m. Żabikowo, na dz. nr ewid.189, 187/3, 187/2, 186/2, 186/4, 185, 61, 149, 152/1, 153, 155/1, 157/3, 158/3, 159/4, 156, 117,116, 115, 38 w m. Koszuty, na dz. nr ewid. 63/1, 57/1, 55/1, 56/1 w m. Jarosławiec, na dz. nr ewid. 82, 81, 72, 71/4, 70/1, 68/1, 66/1, 62/1, 87/1, 60, 59, 58, 57, 47, 46, 45, 43/44, 40, 15, 14 w m. Januszewo, jednostka ewid. Środa Wielkopolska. Ogłoszenie Starosty Średzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Środzie Wielkopolskiej AB.6741.1.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17 stycznia 2019 r. na wniosek inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Września, w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Szrapki. Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2019 r., złożona w ramach trybu małych zleceń - na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Czwartki Lekkoatletyczne -edycja jesienna Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2019 r., złożona w ramach trybu małych zleceń - na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Czwartki Lekkoatletyczne -edycja wiosenna AB.6740.3.77.2018 - Informacja o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 27 lutego 2019 r. decyzji nr 104/2019 o pozwoleniu na budowę tuczarni oraz silosu na działce o nr ewid. 202, obręb ewid. Witowo, jednostka ewid. Krzykosy, dla Inwestora - Pana Tobiasza Matuszaka. Wykaz gruntu, przeznaczonego do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony. Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2019 r. - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. GN.6845.1.2018 - Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki nr: 3791 oraz 3792, położonej w Środzie Wielkopolskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz 37 ust. 4 ww. ustawy Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 16 stycznia 2019 r. AB.6740.1.208.2018 OBWIESZCZENIE Starosty Średzkiego z dnia 11 grudnia 2018 AB.6740.1.208.2018 Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 11 grudnia 2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej (ulicy Morenowej) w sąsiedztwie ulicy Lotniczej w m. Środa Wielkopolska OP.7011.7.2017 - Informacja o przegotowywaniu zadania inwestycyjnego: Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska AB.6740.4.104.2018 - Informacja o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 7 grudnia r. decyzji nr 765/2018/ o pozwoleniu na rozbudowę hali produkcyjnej o pomieszczenie z urządzeniami myjącymi w systemie CIP wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną dz. nr 85/9, obręb ewid. Klęka OS.6162.1.17.2018 - Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa AB.6740.1.245.2018 - Informacja o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 3 grudnia 2018 r. decyzji nr 752/2017 o pozwoleniu budowę rozbudowę Zakładu Produkcyjnego Pojazdów Szynowych SOLARIS TRAM sp. z o.o. wraz z przebudową istniejących pomieszczeń administracyjno - socjalnych oraz całą infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego - kat. XVIII, XVI, XXII, III, VIII na dz. o nr ewid. 3221/8, 3221/10, 3221/11, 3221/23, 3221/24, 3221/25, 3221/26, 3221/29, 3225/1 położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Brodowskiej. Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r., na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych GN.683.2.2017 - Decyzja Starosty Średzkiego z dnia 6 listopada 2018 dot. ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców nieżyjącego Zygmunta Wojciechowskiego z Michalinowa za działkę położoną w Zaniemyślu. Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r., złożona w ramach trybu małych zleceń - na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r., złożona w ramach trybu małych zleceń – na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. AB.6740.1.208.2018 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej (ulicy Morenowej) w sąsiedztwie ulicy Lotniczej w m. Środa Wielkopolska", AB. 6740.4.104.2018 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu w dniu 30.10.2018 r. do tut. Starostwa wniosku Inwestora AB. 6740.4.104.2018 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu w dniu 30.10.2018 r. do tut. Starostwa wniosku Inwestora Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r. na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. GN.6821.7.18.2018 - Decyzja dotycząca ograniczenia sposób korzystania z części, stanowiącej obszar 1.118,99 m2, nieruchomości położonej w obrębie Koszuty, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115 o powierzchni 0,9500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00000534/4, AB. 6740.6.102.2018- Informacja o wpłynięciu wniosku Inwestora do tut. Starostwa w dniu 7 września 2018 r. na budowę dwóch kurników 2x226,8 DJP z łącznikiem, sześć silosów paszowych, dwóch zbiorników na odcieki z mycia kurników o poj. 10 m³ każdy, wagi samochodowej, infrastruktury technicznej i utwardzonych dróg i placów -I etap inwestycji w miejscowości Trzebisławki, gmina Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid. 148/6 i 149/2. GN.683.1.2018 - Decyzja Starosty Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. dot. ustalenia odszkodowania w wysokości 15.950,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100) na rzecz spadkobierców nieżyjącego Jana Kajdasza za działkę położoną w Środzie Wielkopolskiej. Ogłoszenie Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Gminy Zaniemyśl, przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Bukowej, Akacjowej i Średzkiej w Zaniemyślu Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r. - na realizację zadania publicznego z zakresu turystyka i krajoznawstwo, AB.6740.1.122.2018 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „rozbudowie ulicy Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej" na dz. nr ewid. 3241, 3234, 3246, 3229, 3233/42, 3245, 3231, 2555, 3243, 3242, 3244, 2556, 2561, obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wielkopolska. GN.6821.7.18.2018 - Ogłoszenie Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY ŚREDZKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Wielkopolskiej Ogłoszenie Drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolskiej Ogłoszenie Drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 155/40 o powierzchni 0,0869 ha, nr 155/41 o powierzchni 0,0947 ha, nr 155/42 o powierzchni 0,1209 ha, nr 155/43 o powierzchni 0,0835 ha, nr 155/44 o powierzchni 0,0835 ha, nr 155/45 o powierzchni 0,0835 ha, nr 155/46 o powierzchni 0,1139 ha, AB. 6740.1.144.2018 - Informacja Starosty Średzkiego o wydanej decyzji nr 458/2018 w dniu 27.07.2018 r. o pozwoleniu na budowę placu magazynowego materiałów budowlanych oraz odpadów pochodzących z budowy - kat. XXII, na działkach o nr ewid. 3831/2 położonej w Środzie Wielkopolskiej AB. 6740.4.43.2017 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu w dniu 27.06.2018 r. do tut. Starostwa wniosku Inwestora na budowę rozbudowę i przebudowę budynku filtrowani wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu poprodukcyjnego (fabryki farmaceutycznej) dz. nr 78/1, obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB.6740.5.44.2018 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu", na działkach o nr ewid: 118/23, 173, 121/8, 142/3, 158/1, 671/2, 120/3, 108/2 obręb ewid. Zaniemyśl jednostka ewid. Zaniemyśl. Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Powiatu Średzkiego, przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej Schemat procedury kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów